Verksamhetsområde - Arvs- och gåvorätt

Arvsrätt är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur en avliden persons tillhörigheter ska fördelas.

Vi biträder i alla typer av arvsfrågor såsom att upprätta testamente, bouppteckningar och arvskiften samt även gåvobrev. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och skiftesman samt biträder parter i tvister inom rättsområdet.

Testamente

Ett testamente är ett skriftligt juridiskt bindande dokument som en person upprättar för att reglera hur dennes tillgångar ska fördelas efter dennes död. För att ett testamente ska vara juridiskt bindande är det viktigt att det är utformat på rätt sätt och att alla formkrav är uppfyllda.

Om man väljer att inte skriva något testamente så kommer tillgångarna att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken.

Bouppteckning / boutredningsman

När en person har avlidit är man skyldig att upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet.

Samtliga delägare i dödsboet kallas till en bouppteckningsförrättning för genomgång av dödsboets tillgångar och skulder. Man är inte skyldig att närvara men måste erhålla information om var och när förrättningen ska äga rum för att man ska kunna bevaka sina rättigheter.

Bouppteckningen, som är en skriftlig handling, är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen, samt i förekommande fall den efterlevandes tillgångar och skulder. Om den avlidne lämnat gåvor viss tid innan sin död ska dessa antecknas i bouppteckningen.

Bouppteckningen ska undertecknas av bouppgivaren och två förrättningsmän.

Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan boutredningen övertas av en boutredningsman som utses av tingsrätten efter ansökan av en dödsbodelägare.

När bouppteckningen är upprättad och undertecknad ska den skickas till Skatteverket för registrering.

Arvskifte / skiftesman

När bouppteckningen är registrerad ska arvskifte göras. Den upprättade bouppteckningen har inte längre någon betydelse ur skattehänseende i och med att arvskatten har slopats. Bouppteckningen är dock underlag för det arvskifte som ska göras efter den avlidne.

En skiftesman kan utses om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur tillgångar ska värderas eller om hur de ska fördelas. En skiftesman ska värdera och fördela arvet. Om dödsbodelägarna inte godkänner det föreslagna arvskiftet kan skiftesmannen genom tvångsskifte bestämma hur arvet ska delas upp.

Internationell arvsrätt

Allt fler arv har idag internationell anknytning. För att underlätta i dessa arvsfrågor trädde en europeisk arvsförordning i kraft den 17 augusti 2015. Den nya förordningen innebär, som huvudregel, att de arvsrättsliga reglerna i det land där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet blir tillämpliga. Förordningen tar sikte på länder som är medlemmar i EU.

Det finns många frågor som man bör ta ställning till för att underlätta för efterlevande och för att ens tillgångar ska fördelas på det sätt som man önskar, inom lagens ramar. Familjesituationerna idag är inte sällan komplicerade med gemensamma barn och barn från tidigare relationer. Utöver renodlade arvsfrågor kan andra frågeställningar aktualiseras i samband med dödsfall, som man själv bör se över, såsom frågeställningar kring boende, avveckling av verksamheter, aktieägaravtal. Vi kan hjälpa till med en helhetsöversyn av din situation och de arvsfrågor som blir aktuella för dig.

Kontakt