Verksamhetsområde - Processrätt, skiljemannarätt

Processrätten är det rättsområde som reglerar förfarandet vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, specialdomstolar samt i skiljeförfaranden.

Processrätten för allmän domstol kan delas in i civilprocess och straffprocess.

Civilprocessen kallas ofta också för tvistemål, på grund av att det är två eller flera parter som tvistar om någonting. Om parterna inte når fram till en lösning i samförstånd återstår det att vända sig till domstol för att få saken prövad. Talan väcks genom ansökan om stämning mot motparten.

I en straffprocess har ett brott begåtts, brottmål, och processen kretsar kring huruvida en viss person kan hållas ansvarig eller inte. Beviskraven är betydligt högre i brottmål än tvistemål.

Processrätten vid förvaltningsdomstol, förvaltningsprocessen, behandlar oftast den enskildes överprövan av myndigheters beslut.

Skiljeförfarande är en snabbare process än domstolsprocessen och är ett sätt att lösa tvister utanför domstol. Skiljeförfarande kräver att det i avtal mellan parterna finns en klausul om att tvister ska lösas genom denna process.

Vi har mångårig erfarenhet av att processa i domstol och vi kan ge råd och rekommendation i vilka fall som man bör gå vidare till domstol och i vilka fall som man bör avstå. Allt för att utfallet ska bli så gynnsamt för dig som möjligt. Vi hjälper och stöttar dig genom hela domstolsprocessen.

Kontakt