Verksamhetsområde - Familjerätt

Familjerättsliga tvister är inte sällan komplicerade att lösa och det ställer stora krav på det juridiska ombudets förmåga att stötta och vägleda i svåra situationer. Vi har lång erfarenhet av att biträda enskilda parter för att säkerställa att dina rättigheter tas till vara på bästa sätt.

Vi biträder enskilda med rådgivning i familjerättsliga tvister såsom bodelning och tvister om vårdnad om barn eller umgänge med barn. Vi ger råd och upprättar äktenskapsförord och samboavtal.

Äktenskap

När man ingår ett äktenskap så kommer all egendom som man har med sig in i äktenskapet och den egendom som makarna förvärvar under äktenskapet att utgöra giftorättsgods. Vissa undantag finns dock, exempelvis gåva eller arv där gåvogivaren eller upprättat testamente uttryckligen uttalat att gåvan eller arvet ska räknas som enskild egendom.

Om man önskar att viss egendom ska vara enskild egendom även inom äktenskapet så kan man upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av båda parterna och registreras hos Skatteverket.

En äktenskapsskillnad, skilsmässa, innebär att äktenskapet upplöses på begäran av en eller båda makarna. Efter en skilsmässa ska en bodelning av den gemensamma egendomen, giftorättsgodset, göras. Det är inte ovanligt att det uppstår tvist vid fördelningen av den gemensamma egendomen.

Sambo

När man ingår ett samboförhållande så kommer den egendom som respektive part äger sedan tidigare och tar med in i förhållandet att behållas vid en separation. Den bostad och de saker som köpts in till det gemensamma hushållet under sambotiden ska delas lika mellan parterna vid en separation. Detta innebär att bodelningen vid en äktenskapsskillnad och en separation efter ett samboförhållande inte ser likadan ut.

Om man under samboförhållandet har betalt olika mycket vid köp av t ex den gemensamma bostaden eller övriga saker till det gemensamma hushållet bör man fundera över om man ska upprätta ett samboavtal och skuldebrev.

Ytterligare en stor skillnad mellan äktenskap och samboförhållande, förutom fördelningen av egendom, är att sambor inte ärver varandra. Om man vill att en sambo ska ärva måste man upprätta ett testamente.

Barn

Om man har gemensamma barn kan det efter en separation uppstå en tvist om vem som ska ha vårdnaden om barnen, vart barnen ska bo och hur umgänget med barnen ska se ut för den förälder som barnen inte bor tillsammans med. Utgångspunkten vid tvister om vårdnad, boende och umgänge gällande barn är barnets bästa dvs vad som är det bästa för barnet.

Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att fatta beslut och rätt att ta del av information kring viktiga personliga frågor i barnets liv exempelvis skolval, sjukvård, pass mm. Vårdnadshavaren ska ge barnet en trygg och god omvårdnad, värna om barnets rättigheter och se till att barnet inte far illa.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten men om det inte fungerar med samarbetet och den andra föräldern brister i ansvar finns det en möjlighet till att ansöka om ensam vårdnad. Det är också vanligt att barn bor växelvis varannan vecka hos föräldrarna.

Även om man ansöker om och får ensam vårdnad om barnet så påverkas för det mesta inte barnets rätt till regelbundet umgänge, umgängesrätt, med den andra föräldern.

Den förälder som inte har barnet stadigvarande hos sig är skyldig att betala underhållsbidrag för barnet till den andra föräldern vilket beräknas utifrån föräldrars inkomster och barnets behov.

Det kan underlätta i samarbetet mellan föräldrarna att upprätta ett umgängesavtal som reglerar umgängesrätten för barnen där det framgår när barnen ska bo hos respektive förälder exempelvis vilka veckor, lov och helger. Även avtal om storleken på underhållsbidraget för barnen till boendeföräldern kan underlätta samarbetet.

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention av barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Alla svenska lagar kan åberopas i domstol, numera också barnkonventionen. Barnen har fått ett starkare rättsligt skydd och barnens egen rätt att komma till tals har fått större genomslag.

Kontakt