Verksamhetsområde - Eko-brottmål

Ekonomisk brottslighet är sådan brottslighet som begås av funktionärer i företag eller annan näringsverksamhet såsom anställd, styrelseledamot eller annan företrädare.

Om man blir misstänkt för ett ekobrott är det ju naturligtvis påfrestande för den som är misstänkt men det kan även riskera att skada företagets renommé. Om du delges misstanke om ett ekobrott bör du så snart som möjligt kontakta en advokat som kan stötta dig redan vid det första förhöret och sedan genom hela rättsprocessen. De advokater hos oss som arbetar med denna typ av brottmål har både lång erfarenhet som försvarare men också fördjupade kunskaper i bland annat skatte- och bolagsrätt.

Ekobrott är ett samlingsnamn för många olika typer av brott där bokföringsbrott och skattebrott är de vanligaste.

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott begås av den som uppsåtligen eller oaktsamt åsidosätter den bokföringsskyldighet som finns beskriven i bokföringslagen, tex genom att inte bokföra uppkomna affärshändelser, inte bevara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen.

Skattebrott

Skattebrott begås av den som undanhåller eller undviker skatt genom att inte lämna korrekta uppgifter som sedan ska ligga till grund för skatteberäkning.

Andra typer av ekobrott kan vara bedrägerier, brott mot borgenärer (fordringsägare) eller penningtvättbrott.

Det är vanligt att en misstanke om ekobrott aktualiseras i samband med en skatterevision eller vid en utredning i samband med en konkurs. Det åvilar Skatteverket och konkursförvaltare att göra anmälan om misstänkt ekobrott till Ekobrottsmyndigheten. Åklagare fattar sedan beslut om det ska inledas en förundersökning.

Kontakt