Verksamhetsområde - Offentlig rätt / upphandling

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter eller organ ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. De aktörer som omfattas av upphandlingsreglerna är staten, landstingen, kommunerna (inkl kommunala bolag). Även andra bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse omfattas.

Regelverket ställer upp vissa ramar om hur en offentlig upphandling ska genomföras och den ska bland annat genomsyras av saklighet och objektivitet. Alla anbudsgivare ska behandlas lika och få samma förutsättningar för att kunna ge ett anbud i en offentlig upphandling. Regelverket ser ungefär likadant ut inom hela EU.

En offentlig upphandling går i korthet till på följande sätt:

Förberedelser/annonsering
Förfrågningsunderlag upprättas som anger vad som ska upphandlas och förutsättningarna för upphandlingen. Annonsering sker till allmänheten.

Anbud
Privata bolag får lämna anbud. Det är viktigt att noga följa de formella grunderna i förfrågningsunderlaget när anbud lämnas in för att säkerställa att man inte blir bortsorterad på grund av formella grunder.

Utvärdering
Berörd myndighet utvärderar inkomna anbud.

Tilldelningsbeslut
Beslut om vilken leverantör som vunnit upphandlingen och motiven för detta.

Överprövning
Om man som leverantör anser att upphandlingen gått felaktigt till eller att utvärderingen är felaktig finns det möjlighet att begära att förvaltningsdomstolen prövar upphandlingens riktighet.

Kontraktsskrivning
Avtal tecknas med den vinnande leverantören.

Vi har kompetensen att bedöma allmänna och offentligrättsliga frågeställningar och att ge råd och biträde i frågeställningar avseende offentlig upphandling. Vi har mångårig erfarenhet att biträda klienter under hela upphandlingsprocessen.

Kontakt