Verksamhetsområde - Obeståndsrätt

Flera av våra advokater förordnas regelbundet som konkursförvaltare och åtar sig också uppdrag såsom företagsrekonstruktör och likvidator i ärenden om frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Vi har en stor organisation med erfarna advokater och erfarna handläggare som arbetar med obeståndsrättsliga ärenden.

Konkurs

Ett bolag eller privatperson som är på obestånd försätts i konkurs genom beslut av tingsrätten och en konkursförvaltare utses. Tillgångsmassan i konkursbolaget eller för privatpersonen övergår i samband med konkursbeslutet till konkursboet.

I korthet innebär ett konkursförfarande att konkursboet avvecklas av konkursförvaltaren genom att tillgångarna avyttras så fördelaktigt som möjligt för fordringsägarna och att medlen i den utsträckning som det är möjligt används att betala konkursbolagets / privatpersonens skulder.

Företagsrekonstruktion

Ett företag som har likviditetsproblem men framtidsutsikter kan ansöka om att få inleda företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Tingsrätten tar beslut om företagsrekonstruktion ska inledas och utser en företagsrekonstruktör.

Företagsrekonstruktörens uppgift är att undersöka om företagets verksamhet kan fortsätta att bedrivas i någon form och i så fall hur. Skulderna fryses och företaget får under pågående rekonstruktion ett skydd mot konkurs och utmätning. Företagsrekonstruktören är inte firmatecknare för bolaget.

Det är vanligt att företagsrekonstruktionen avslutas med ett förslag till offentligt ackord, som ska fastställas av tingsrätten. Det innebär att företagets fordringsägare får tillbaka en del av sina fordringar men kan tvingas avstå från resterande del.

Likvidation

En likvidation syftar till att avveckla ett aktiebolag, tillgångarna säljs eller skiftas ut och alla skulderna betalas. Eventuellt överskott fördelas mellan aktieägarna i bolaget.

Frivillig likvidation
Bolagsstämman beslutar om att bolaget ska avvecklas genom likvidation.

Tvångslikvidation
Bolagsverket eller allmän domstol kan besluta om tvångslikvidation om bolaget inte uppfyller de lagkrav som finns på aktiebolag, t ex ingivande av årsredovisning.

Kontakt