Verksamhetsområde - Arrenderätt

Vi tillhandahåller tjänster inriktade på arrende- och hyresrätt samt andra nyttjanderätter. Vi har gedigen erfarenhet i dessa frågor och biträder i allt från tecknande av avtal till frågor som uppkommer under avtalstiden eller vid upphörandet av avtalet, vid uppkomna tvister samt vid förhandlingar i arrendenämnden och domstol. Vi företräder både fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och andra privatpersoner.

Att arrendera ut innebär att man upplåter ett markområde eller vattenområde mot betalning. Arrende delas in i fyra olika typer med olika regleringar i lagen: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Det som är avgörande för vilken typ av arrende som det gäller är vad marken enligt upplåtelseavtalet är avsedd att användas till.

Jordbruksarrende

Det finns två olika typer av jordbruksarrende, gårdsarrende och sidoarrende. Skillnaden mellan dessa två typer av arrende är att det i gårdsarrendet ingår en bostad för arrendatorn medan sidoarrende enbart omfattar jord.

Bostadsarrende

Bostadsarrende innebär att upplåtelsen av marken inte är avsedd för jordbruksändamål utan berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla ett eget ägt bostadshus på marken.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrenden innebär att marken inte kommer att användas för jordbruk eller för bostad och berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla byggnader för näringsverksamhet. Exempel på typer av anläggningsarrende kan vara en fabrik eller en bensinstation.

Lägenhetsarrende

Om arrendet inte uppfyller något av kravet för de ovanstående 3 typerna kallas det lägenhetsarrende. Exempel på typer av lägenhetsarrende kan vara en kajplats eller en lekplats.

Det finns olika minimitider och maxitider för hur lång tid som ett arrende får avtalas om. De flesta avtal om arrende måste vara skriftliga. Även om det aktuella avtalet idag har krav på skriftlig form kan det ändå gälla om det upprättats före ett visst datum. Uppsägningstiden och det eventuella besittningsskyddet för de olika arrendetyperna varierar också.

Övriga nyttjanderätter

Utöver arrende- och hyresrätt (upplåtelse av bostad eller lokal) har vi även kunskaper inom andra nyttjanderätter såsom servitut och tomträtt.

Reglerna kring arrenderätt är svåra och komplicerade med många fallgropar. Vi erbjuder dig en heltäckande kvalificerad juridisk rådgivning för att undvika otydliga avtal och biträde vid uppkomna tvister.

Kontakt