Verksamhetsområde - Vattenrätt

Rättsområdet vattenrätt innefattar i huvudsak rätten och möjligheten att använda vattenområden och tillgodogöra sig vatten för skilda ändamål såsom kraftproduktion, bevattning, grundvattenuttag mm. Tillstånd till sådan vattenverksamhet prövas normalt av våra mark- och miljödomstolar. Vattenrättsliga mål har en särställning inom miljörätten och är ett komplicerat rättsområde. Lagstiftningen på området tar ofta utgångspunkt i miljöhänsyn och hushållning av resurser samt även avvägning av den negativa påverkan som en åtgärd kan medföra ställd till den nytta och fördel vattenverksamheten har. Det är den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden i vattnet som har bevisbördan i domstol för att de lagliga förutsättningarna är uppfyllda.

Vi biträder med rådgivning i frågor om tillstånd till vattenverksamhet och i andra vattenrättsliga frågor såsom att reda ut vilka åtgärder som kräver tillstånd och vilka rättigheter och skyldigheter som ett tillstånd medför. Vi hjälper till under hela tillståndsprocessen och för sökandens talan i domstol. Advokatbyrån har ett antal tekniskt sakkunniga knutna till sig som konsulter med olika specialiteter såsom marinbiologi, limnologi och hydrologi.

Kontakt